Atasözleri / Atalar Sözü / Sab-Sav / Takmak / Xohono / Ülgercomok / Söpsek / Makal / Nakıl / Comok / Mesel / Darb-ı mesel

KAYNAKÇA

ATASÖZLERİ  BİBLİYOGRAFYASI

Sevtap YAZAR

A-SÖZLÜKLER

 1. Akdağ, Fikret. Açıklamalı Atasözleri Sözlüğü. İstanbul: Nurdan Yayınları,          1989.
 2. Aksoy, Ömer Asım. Atasözleri Sözlüğü (3 Cilt). Ankara: Türk Dil    Kurumu Yayınları, 1984.
 3. Benekçi, Şerif. Atasözleri Sözlüğü (Örnekli Açıklamalı). İstanbul: Damla Yayınevi, 1995.
 4. Gözler, H. Fethi-M. Ziya Gözler. Açıklamalı Türk Atasözleri Sözlüğü. İstanbul: İnkılap Kitapevi, 1982.
 5. Gül, Metin. Atasözleri ve Özdeyişler Sözlüğü. Ankara: Doğuş Matbaası, 1985.
 6. Kavas, Yakup. Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü: Açıklamalı-Örnekli. İstanbul: Ötüken Yayınları, 1991.
 7. Özdemir, Emin. Açıklamalı Atasözleri Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1981.
 8. Saraç, Adil. Şanlıurfa Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü. Şanlıurfa: Dal Yayıncılık, 1987.
 9. Saraçbaşı, M. Ertuğrul-İbrahim Minnetoğlu. Örnekli ve Açıklamalı Türk Atasözleri Sözlüğü. İstanbul: Minnetoğlu Yayınları, 1982.
 10. Şimşek, M. Sait-Uzun, Taceddin. Arapça Türkçe Deyimler Kalıp İfadeler Atasözleri Sözlüğü. İstanbul: Beyan Yayınları, 1991.
 11. Yazıcı, Murat. Açıklamalı Atasözleri Sözlüğü. İstanbul: Yeni Yüzyıl Gazetesi Yayınları, 1998.
 12. Yörük, Sevim. Açıklamalı Atasözleri Sözlüğü. Ankara: Eğitim Yayınları, 1990.
 13. Yüksel, Azmi. Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü. Ankara: Birleşik Dağıtım Kitapevi, 1993.

 

B-KİTAPLAR:

 1. Acaroğlu, Türker. Türk Atasözleri. İstanbul: İletişim Yayınları, 1993.
 2. Aksoy, Ömer Asım. Atasözleri ve Deyimler. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1965. I. Baskı.
 3. Akverdi, Hamdi. Halk İçin Atasözlerine Tatbik Edilmiş Ruhi Bilgiler. İstanbul: Güven Basımevi, 1940.
 4. Alizade, Samed. Oğuzname: XVI. Yüzyılda Yazılmış Türk Atasözleri Kitabı. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 1992.
 5. Arat, Reşit Rahmeti. Eski Türk Şiiri. Ankara: Türk Tarih Kurumu yayınları, 1965.
 6. Arslan, İlhan. Türk Atasözlerinde Halk İnançları. Ankara: Ankara Ü.İ.F.Din.Tar.ABD.,1975.
 7. Baltacıoğlu, İsmail Hakkı. İzahlı Atasözleri. İstanbul: Kültür Basımevi, 1941.
 8. Başaran, Selman. Hadislerin Türk Atasözlerine Tesiri. Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları, 1984.
 9. Beken, Süheyl. Türk Atasözleri ve Deyimleri. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1971.
 10. Birtek, Ferit. En Eski Türk Savları (Divanü Lügati’t-Türk’ten Derlemeler). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1944.
 11. Buluç, Sadettin. Eski Bir Elyazmasında Bulunan Türk Atasözleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 1978.
 12. Ceylan, Emine. Çuvaş Atasözleri ve Deyimleri. Ankara: Simurg Yayınları, 1996.
 13. Çotuksöken, Yusuf. Atasözlerimiz. İstanbul: Anadolu Sanat Yayınları, 1988.
 14. Demir, Alp. Türk Darbımeselleri Yahut Atalar Sözü. İstanbul: Tefeyyüz Kitabevi, 1933.
 15. Dilçin, Dehri. Edebiyatımızda Atasözleri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000.(İstanbul, 1945)
 16. Elçin, Şükrü. Halk Edebiyatına Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları, 1993.
 17. Emir, Sabahat. Atasözleri ve Vecizelerin Açıklamaları. İstanbul: Yenilik Basımevi, 1969.
 18. Eren, Bila. Atasözlerimiz. İstanbul: Ayyıldız Matbaası, 1982.
 19. Eyüpoğlu, E.Kemal. 13. yy.dan Günümüze Halk Dilinde Atasözleri ve Deyimler. İstanbul: Yayla Yayınları, 1975.
 20. Gerçek, Selim Nüzhet-Kırımlı, Sadi. Atalar Sözü. İstanbul: A. Said Matbaası, 1961.
 21. Gökşen, Enver Naci. Atasözleri ve Deyimler. İstanbul: Doyuran Matbaası, 1985.
 22. Gölpınarlı, Abdulbaki. Deyimler ve Atasözleri. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1977.
 23. Gölpınarlı, Abdülbaki. Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1977.
 24. Gözler, H. Fethi. Atasözleri ve Seçilmiş Güzel Sözler. İstanbul: İnkılap ve Aka Basımevi, 1979.
 25. Gümüş, Muhittin-İsmail, Zeyneş. Türkçe Açıklamalı Kazak Atasözleri. Ankara: Engin Yayınevi, 1995.
 26. Gümüş, Muhittin-Kürenov, Sapar. Türkçe Açıklamalı Türkmen Atasözleri ve Bilmeceleri. Ankara: Engin Yayınevi, 1995.
 27. Gümüş, Muhittin-Musaoğlu, Mehman. Türkçe Açıklamalı Azerbaycan Atasözleri. Ankara: Engin Yayınları, 1995.
 28. Gümüş, Muhittin-Yoldaşev, İbrahim. Türkçe Açıklamalı Özbek Atasözleri. Ankara: Engin Yayınevi, 1995.
 29. Güney, Emrullah. Nevşehir Folkloru-I: Deyimler; Atasözleri; Sözcükler. Mersin: Yeni Cenup Ofset, 1993.
 30. Güvahi (hzl.Mehmet Hengrimen). Pendnâme: Öğütler ve Atasözleri. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1983.
 31. Güven, Alptekin. Dünyada Konuşulan Atasözleri. İstanbul: İnkılap ve Aka Kitapevleri, 1981.
 32. Hasan, Hamdi. Makedonya ve Kosova Türklerince Kullanılan Atasözleri ve Deyimler. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1997.
 33. Hatiboğlu, Vecihe. Atasözleri ve Deyimler. Ankara: Türk Dili. Sayı 152. Mayıs 1964.

      34. Aytöre. Ata Sözleri ve Sözçalımları. Bolu: Bolu Basımevi, 1938.

 1. İleri, Esat. Sözlerin Özü Atalar Sözü. İzmir: Sühulet Basımevi, 1947.
 2. İleri, Esat. Türk Dilinde Darbımeseller. İzmir: Sühulet Matbaası, 1932.
 3. İzbudak Velet. Atalar Sözü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1936.
 4. Jazaczkowski A.. Şehname’de Atasözleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1968.
 5. Kaşgarlı, Mahmut. Divanü Lügati’t-Türk (Besim Atalay) Tercümesi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 3 cilt. 1939, 1940, 1941.
 6. Kemal, Hamit. Atasözleri (Açıklamalı). Ankara: Feryal Matbaası, 1985.
 7. Kerimov-Şişmanoğlu, Y. Türk Atalar Sözleri ve Özlü Sözler. Sofya, 1955.
 8. Köprülü, Mehmet Fuad. Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi. İstanbul, 1936.
 9. Kurnaz, Selim. Konularına Göre Seçme Türk Atasözleri. İstanbul: Ekmek Yayınları, 1962.
 10. Kurt, İhsan. Türk Atasözlerine Psikolojik Bir Yaklaşım. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1991.
 11. Kut, Günay. Atasözleri ve Deyimlere Ait Manzum ve Minyatürlü Bir Eser. İstanbul: İstanbul Matbaası, 1986.
 12. Levend, Agah Sırrı. Türk Edebiyatında Manzum Atasözleri ve Deyimler. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1962.
 13. Muallimoğlu, Nejat. Deyimler; Atasözleri; Beyitler ve Anlamdaş Kelimeler. İstanbul: Muallimoğlu Yayınları, 1983.
 14. Oy, Aydın. Tarih Boyunca Türk Atasözleri. İstanbul: İş Bankası Yayınları, 1972.
 15. Ötüken, Adnan. Türk Atasözleri. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1971.
 16. Özön, Mustafa Nihat. Türk Atasözleri. İstanbul: İnkılâp  Kitapevi, 1956.
 17. Öztopçu, Kurtuluş. Uygur Atasözleri ve Deyimleri. İstanbul: Doğu Türkistan Vakfı Yayınları, 1992.
 18. Öztürk, Ali. Türk Anonim Edebiyatı. İstanbul: Bayrak Yayımcılık, 1985.
 19. Pala, İskender. Atasözleri: 1000 Söz 1000 Öğüt. İstanbul: Deniz Yayınevi, 1999.
 20. Par, Arif Hikmet. Atasözleri. İstanbul: Serhat Yayınları,1982.
 21. Peremeci, Osman Nuri. Atalar Sözleri. İstanbul: Edirne Halkevi Yayını, 1943.
 22. Sertkaya, Osman Fikri. Çukurova’da Derlenmiş Mahalli Atasözleri ve Deyimleri. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1968.
 23. Şakir, Sabir Zabit. Irak Türkmenleri Ağzında Atasözleri. Bağdat: Darü’l-Basri Yayınevi, 1961.
 24. Tavkul, Ufuk. Karaçay Malkar Atasözleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001.
 25. Taymas, Abdullah Battal. Kazan Türkçesinde Atasözleri ve Deyimler (Açıklamalar-düşünceler-sözlük-örnekler-bir ek). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1968.
 26. Terzibaşı, Ata. Kerkük Eskiler Sözü. Bağdat, 1962.
 27. Topkan, Refik. Atasözü ve Deyimler. Ankara: Efem Basımevi, 1985.
 28. Tülbentçi, Feridun Fazıl. Türk Atasözleri ve Deyimleri. İstanbul, 1963.
 29. Türkhan, Aysan. Konuşan Deyimler ve Atasözleri. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1974.
 30. Ustaoğlu, İsmail. Atasözlerimiz. Maraş: Şahin Basımevi, 1967.
 31. Ülkü, Mehmet. Ata Sözleri “Açıklamalı”. İstanbul: Zafer Matbaası, 1985.
 32. Ülküsal, Müstecib. Dobruca’daki Kırım Türklerinde Atasözleri ve Deyimler. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1970.
 33. Ünver, Süheyl. Atasözleri. İstanbul: Redhouse Yayınevi, 1968.
 34. Yalçın, Cevdet. Atasözleri Vecizeler Deyişler Türk ve Dünya Edebiyatından Seçmeler. Ankara: Emel Matbaası, 1985.
 35. Yurtbaşı, Metin. Onbeş Dilde Atasözlerimiz. İstanbul: Serkan Yayınları, 1996.
 36. Yurtbaşı, Metin. Sınıflandırılmış Türk Atasözleri. Ankara: Özdemir Yayınları, 1994.
 37. Yüzbaşıoğlu, Nermin. Atasözlerimiz (Açıklamalı). İstanbul: Dizerkonca Matbaası, 1985.

 

C-TEZLER:

 1. Bayın, Yasin. Bazı Divanlarda Atasözlerinin Kullanımı (15-18. Yüzyıl). Yüksek Lisans Tezi, 2001.
 2. Güneş, Sadriye. Türk ve Rus Atasözleri Arasındaki Benzerlikler. Yüksek Lisans Tezi, 2000.
 3. Doğan, Oğuz. Kazak, Nogay ve Kırım Çöl Türkçesindeki Atasözleri ve Bunların Şive ve Ağız Yönünden Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, 1996.
 4. Yolasığmazoğlu, Hülya. Türkçe’de ve Almanca’da Köpek Kavramına Dayanan Atasözleri ve Deyimlerin Anlambilimsel Açıdan Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, 1997.
 5. Topdemir, Ramazan. Adıyaman Yöresinin Atasözleri ve Deyimleri. Yüksek Lisans Tezi, 1997.
 6. Doğan, Mehmet. Atasözlerimizde Dini Motifler. Yüksek Lisans Tezi, 1996.
 7. Çınar, Yıldız. Hazihü’l Risalet-i Min Kelimat-ı Oğuzname el-Meşhur bi-Atalar Sözü. Yüksek Lisans Tezi, 1996.
 8. Öztürk, Göksel. Azerbaycan Atasözleri ve Deyimleri (Metin-Tercüme-İndeks). Yüksek Lisans Tezi, 1993.
 9. Üstüner, Ahat. Karahanlıca ve Eski Anadolu Metinlerinde Deyimler, Atasözleri ve Kısa Hikâyeler. Yüksek Lisans Tezi, 1989.
 10. Sarı, Nurcan. Türk Halk Şiirinde Atasözleri (Bilim ve İşlevleri Bakımından). Yüksek Lisans Tezi, 1988.
 11. Uzun, Nadir Engin. Dilbilimi Açısından Atasözü ve Türkiye Türkçesindeki Örnekleri Üzerine Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, 1988.

 

D) DERLEMELER:

 1. Ayverdi, Samiha. Türkçenin Nakışları: Atasözleri, Deyimler, Bilmeceler, Tekerlemeler. İstanbul: Kubbealtı Yayınları, 1993.
 2. Bayazıd, Şahbaz. Türk Atasözleri. Ankara: Yargıçoğlu Basımevi, 1969.
 3. Elbir, Zekiye Gül. Elazığ’dan Derlenen Atasözleri ve Deyimler. Ankara: Öztek Matbaacılık, 1987.
 4. Kımıldar, Enver. Açıklamalı Türk Atasözleri. İstanbul: Çözüm Yayıncılık, 1992.
 5. Seçkin, Necati. Edirne Türküleri Mani Deyim ve Atasözleri. İstanbul: Grafik Sanatlar Matbaası, 1984.
 6. Uğurkan, Melâhat. Atasözleri. İstanbul: Özyürek Yayınevi, 1966.
 7. Uğurkan, Turhan. Atasözleri. İstanbul: Özyürek Yayınevi, 1963.
 8. Vasfi, İhsan S. Irak Türklerinde Deyimler ve Atasözleri. İstanbul: Fuzuli Yayınları, 1985.
 9. Yund, Kerim. Ormancılıkla İlgili Atasözleri, Deyimler, Dilekler, Mecazlar. İstanbul: Hüsnütabiat Matbaası, 1966.
 10. Yurter, Mahmut. Atasözleri. İstanbul: Oda Yayınları,1970.

 

E) MAKALELER:

 1. Aktaş, Aziz. “Atasözleri”. Emel Dergisi: 18. sayı 1963, 38. sayı 1984.
 2. Aktuğ, Tanju. “Türk Deyimleri ve Atasözlerinde Çocuk Cerrahisinin İzleri”. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi.
 3. Akün, Ömer Faruk. “Atalar Sözüne Dair”. Şadırvan Dergisi: 28. sayı, Ekim 1949.
 4. Bektaş, Hatice. “Çeşitli Ülkelerin Halk Edebiyatlarında “Kadın”la İlgili Atasözlerinin Bir Başka Yönü”.  Türk Dili Dergisi.
 5. Bektaş, Hatice. “Ulusların Halk Edebiyatında Kadınla İlgili Atasözleri”. Çağdaş Türk Dili.
 6. Beyhan, Ali İhsan. “Söylemin Özü Atasözü”. Çağdaş Türk Dili.
 7. Bozyiğit, Ali Esat. “Fıkralı Atasözlerimiz”. Türk Folkloru. S.30. s.15.
 8. Çelik, Muhittin. “Kaşkay Atasözleri”. Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi.
 9. Doğan, Levent. “Kırgız Atasözlerinin Sınıflandırılması”. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi.
 10. Elçin, Şükrü. “Türk Dilinde Atalar Sözü”. Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. C.I. sayı 2.
 11. Erdemir, Ahmet Muhtar. “Atasözlerinin Psikolojisi”. Erciyes Dergisi: C.I. Sayı 1. Mart 1938, sayı 4. Haziran 1938.
 12. Ergan, Nevin Güngör. “Türk Devlet Anlayışının, Atasözü ve Deyimlere Yansıması Üzerine Bazı Sosyolojik Görüşler”. Türk Yurdu.
 13. Karabağ, İmranCoşan, Leyla. “Türkçedeki Gönül, Kalp ve Yürek Kelimeleriyle İlgili Atasözleri, Deyimler ve Bunların Almancadaki Karşılıkları”.  Dil Dergisi.
 14. Kıldıroğlu, Mehmet. “Türkiye Türkçesi ile Kırgız Türkçesinde Biçim ve Anlam Bakımından Ortak Atasözleri”. Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi.
 15. Musaoğlu, Mehman. “Türk Halkları Atasözlerinin Konu ve Dil Özellikleri”. Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi
 16. Ötüken, Adnan Cahit. “Darb-ı Mesel Mecmuaları Kitâbiyâtı”. İstanbul: Atsız Mecmua, 12-13-15-17. sayılar, 1932.
 17. Öz, Aynur. “Hayvanlarla İlgili Özbek Atasözleri”.  Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi.
 18. Sakaoğlu, Saim. “Atasözleri Eş Mânâlı Olabilir mi?”. Halk Kültürü Dergisi. S.3. 1984.
 19. Sakaoğlu, Saim. “Atasözleri ve Deyimler Bibliyografyası-Ek-“. Türk Folkloru Dergisi. S. 66. s.12. Ocak 1985.
 20. Sakaoğlu, Saim. “Atasözlerimizin Yapısı”. Türk Folklor Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1974.
 21. Şahin, Hatice. “Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki Atasözleri Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi”.  Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi.
 22. Taş, Hülya. “Erzurum’da Kullanılan Ata Sözleri ve Deyimler”. Türk Dili.
 23. Uyguner, Muzaffer. “Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Atasözleri ve Alıntılar”. Türk Dili Dergisi.
 24. Ülker, Hasan. “Nogay Atasözlerinden Örnekler”.  Türk Kültürü
 25. Ülkütaşır, Şakir. “Türk Atasözlerinin Menşe ve Mâhiyeti”. Türk Folklor Araştırmaları. Sayı 158. Eylül 1962.
 26. Yılmaz, Selahattin. “Arap Atasözleri ve Kur’an’daki Darb-ı Meseller”.  Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
 27. Yund, Kerim. “Atasözleri Üzerine Bir Araştırma”. Türk Folklor Araştırmaları. Sayı 158. Eylül 1962.

http://web.deu.edu.tr/~ilyas/edebiyat/atasozleri.htm

Acaroğlu, Türker, Bulgaristan Türkleri Üzerine Araştırmalar,

Ankara 1998,

Acaroglu, Türker, Gagauz Atasözleri ve Deyimleri. Bulgaristan

Türkleri Üzerine Araştırmalar, Kültür Bakanlığı Yayını,

Ankara 1999,

Agacanzadc, Pervin. İran’da Yaşayan Türkmenler’in Halk Edebi­

yatı. Aktaran: Nuri Şimşeker. 7)7^/-; Dünyası Dil ve Edebi-

yai Dergisi sayı; 5, Bahar 1998.

Akmanbekov, Tair. Manalı Söz Maldan Artık. Mohaçkale 199i.

Aksoy, Ömer Asim, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. Türk Dil

Kurumu. Ankara 1971.

Aksoy, Ümer Asim, Atasözleri ve Deyimler. Türk Dili Anıştır-

malan Yıllığı BELLETEN 1962.

Aliycva, Minara, Ahıska Türklcri’nin Ağzında Atasözleri, Türk

Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, ili 2 Güz 2001.

Alizade, Samel. Oğuzname ( XVI. Yüzyılda Yazılmış Türk Ata­

sözleri Kitabı. Haz.:A. Bayat.İstanbul 1992.

Attmkaynak, Erdoğan, Kırımççaklar. Haarlcm 2006.

Altınkaynak, Erdoğan. Tozlu Zaman Perdesinde Kırım Karaykı-

rı.Haarlem2006.

Altınkaynak, Erdoğan, lirumlar (Hıristiyan Türkler), Ankara

2004.

Aşçı, Yıltan. Kıbrıs Ağzı Dil Özelliklen, Lefkoşe- Kıbrıs 1986.

Aydnı, Maşuk, Osmanlı Atasözleri. Vecizeler. Ankara 2005.

Baskanov, N.A..{çev. A. DoğriL İ.Kaynak), Gagavuz Türkçesi-

 

nin Sözîüğü, Kültür Bakanhğı Yayını, Ankara !99t.

Başdaş, Cahit, Türkmen Halk Nakıllan, Türk Dünyası Dil ve

Edebiyat Dergisi, Sayı: 4. sT07-l 17.

Çeneli, İlhan, Uygur Atasözîerindcn Örnekler. Türk Kültürü, .sayı

259, Kasım 1984. s. 2,

ÇeneIi,İhan, Kumuk Atasözlerinden Örnekler, l’Ürk Kültürü, S.

252. yi

Çobanoğlu, Özkul, Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü,

Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara 2004.

Dede, Abdurrahim, Batı Trakya Türk F-oIkloru, İstanbul 1980.

Dilek, İbrahim. Allay Türklerinin Atas<izleri, Türk Dünyası Dil

ve Edebiyat Dergisi, sayı l.sT07-I12.

Doğan, Levent, Kırgız Atasözlerinin Sınıtlandınlması.

 

TürkKüîtürü sayı 447 Temmuz 20ÜO,s.414.

Doğan,Levent,TLİrkmcn Halk Nakıllan, Türk Dünyası Dil ve

Edebiyat Dergisi, sayı 4, 1997. s. 68-87.

Emet, Abhz. Uygur, Haitj Temsilieri !zahliq lugiti, Kaaşgar Uy­

gur Neşriyat!, Kaşagae 2001.

Emet Estenov, Arasanbaycv, Üylenü Toyı, Kynar Haspası, Al-

matı 1996.

Ergan, Nevin Güngör, ürk Atas()Zİeri ve Deyimlerinde Aile ve

Akrabalık Anlayışı, 3. Uluslar arası Türk KüllürKongresi

Bildirilen, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara 1999.

Devlet Planlama Teşkilatının 1989 tarihli raporu.

Gagoğuz Dergisi, yıl 1. sayı 1-2, Aridık-Ocak 2000. Kişincv

Moldava.

GÖkalp, Ziya, Türkçülüğün J’sasları. (Haz. M. Kaplan) KBY

İstanbul 1976,

Gökçeoglu, İVlListafa. Kıbrıs Türk Atasözleri. Lefkoşe 1991.

Gümüş, Muhittin, M. Musaoğlu. Azerbaycan Atasözleri, Lngin

Yayınevi. y\nkara 1995.

Güngör, Ahmet. Asel Caiiova Güngör, Kırgız Atasözleri. Lngın

Yayınevi. Ankara 1998.

Hacıh, Asıf, A. Polaloğlu. Ahıska Türk Folkloru. .A.nkara 2001.

Hasan^ Haindi, Makedonya ve Ko^îova Türklcnnee Kullanılan

Atasözleri ve Devıler. Ankara 1997.

Hatipoğlu, Veeihc, Atasözleri ve Deyimler, Türk Dili. S. 152.

 

1969. s, 468,

Isfcndiyaroglu, İsmail, Azerbayean Halk Pedagojisinde Aile

Terbiyesi. Aktanm: Züli’iyc Velibeyli. Biiig dergisi say! 2,

yaz 1996. s. 156-161.

İsmail, Zeyneş, M. Gümüş, KazakAtasözleri, Engin Yayınevi,

Ankara 1995,

İzbudak, Vedat, Atalar Sözü, İstanbul 1963,

Koşay, llamit Zübeyr. Türkiye Türk Düğünleri tlzerine Mukaye­

seli Malzeme, Ankara 1944,

Kudaybergen, K,. çeviren; Muzaffer Akçora, Kırgız Atasözleri

(Kırgız Makaldarı), Kırım Dergisi yıl: 4, sayı: 14 Ocak-

Şubat-Marl 1996, s. 31-35. sayı 15. Nisan-Mayıs-Haziran

1996, s. 36-40.

Kültür Bakanlığı, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antoloji­

si, eill: 1-32.

Kürenov, S. ve M. Gümüş. Türkmen Atasözleri. Ankara 1995,

Kürenov, Sapar. Kafkasya Oğuzları veya Türkmenleri, İstanbul

1997.

Kürenov, Sapar, M. Gümüş ‘j’ürkmen Atasözleri, Hngin Yayıne­

vi. Ankara 1995.

Mahmut, Enver ve E. Mahmut, Dobruea Halk Edebiyatı Metin­

leri, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara 1997.

Manof, Anastas, ( çeviren: T. Acaroğlu), Gagavuzlar -Hıristiyan

Türkler, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 2001.

Milli Kütüphane, Türk Atasözleri ve Deyimleri, cik: 1-2. 1000

Temel Eser Serisi. İstanbul 1977.

Nogay, Sami, Nogay Türkleri, Ankara 1997.

Ökten, Meriç. Türk Üiii ve Edebiyatı Ansiklopedisi eiit: 1. s,

214,

Öztopçu, Kuıtuluş, Uygur Atasözleri ve Deyimleri. İstanbul

1992,

Polat, Abdureop. Uygur Eeksıkoiogiyisi, Kaşgar Uygur Neşriya­

tı, Kaşgar 1994,

.Radlof, Wilheim, Türkler’in Kökleri, Dilleri, Flalk Edebıyatiarı,

Ankara 1994,

Rehim, Muhamet. Uygur Hatq Maqal Temsilleri, Sincan Uygur

 

NeşriyatL Urumçi 1990.

Sarar, Cemal, Kumuk ve Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Sözlü

İletişim, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi sayı 16, yaz

2001.

Semenova, Saufilia, Hun- Karaçaylar’m Atasözleri, İstanbul

2006.

Tavkul, Ufuk, Karaçay- Malkar Atasözleri, Kültür Bakanlığı

Yayını. Ankara 2001.

Taymas, Abdullah Battal, Kazan Türklerinde Atasözleri ve De­

yimler, Ankara 1968.

Turmanjanov, Ötebay. Jıynar Qurastırğan, Kazak Matelderi,

AnaTili, Almatı 1993.

Türkay, Kaya. KaşgariT’dan Günümüze Gelen Atasözleri”, Türk

Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 1980-1981.s. 39-42.

Ülker, Hasan, Nogay Atasözlerinden Örnekler. Türk Kültürü sayı

413, 1997 s. 531-536.

Ülküsal, Müstecip, Dobruca’daki Kırım Türkİeri’nin Atasözleri

ve Deyimleri. Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara 1970.

Vasfı, İhsan S.. Irak Türklerinde Atasözleri ve Deyimler, İstanbul

1985.

Vasilîyev, Yuriy. M. Fatih Kirişçioglu, Gülsüm Killi, Saha (Ya­

kut) Halk Edebiyatı Örnekleri, Ankara 1996.

Yalım, Seyfuilah, Karaçay- Balkar Türkleri’nde Atasözleri. Türk

Kültürü Araştırmaları XXIV II Ankara 1986.

Yasin, Sadullah. Uygur Atasözlerinde A-B Harf Maddeleri, Mas­

tır Tezi (Basılmamış).

Yoldaşev, İbrahim. Muhittin Gümüş, Özbek Atasözleri, Engin

Yayınevi, Ankara 1995.

Yorgancıoğlu, Oğuz. Kıbrıs Türk Folkloru. Mağusa 1980.

 

 

 

Geniş coğrafyada yaşayan halkların

 

akrabalık terimleri de çok

zengindir. Örneğin “enişte”

keiimesini yalnızca bizler kullanırız.

Özbekler “paçça” derler. “Bacı”

kelimesi bizde “kızkardeş”,

Özbeklerde “bacanak”

anlamındadır. Biz “elti” deriz,

onlar “evsin”…

Ya diğerleri?…

http://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2008/200804559.pdf

Reklamlar

2 Yorum »

 1. bu site yi sevdim.ama bu sitede abuk subuk şeyler olmamalı.ve bu site geliştirilmeli……..

  Yorum tarafından beyza aksoy — Mart 19, 2013 @ 4:18 pm | Cevapla

  • Yorum ve katkılarınızla sitemiz amatör olmaktan çıkacaktır. Saygılarımla. Arslan Küçükyıldız

   Yorum tarafından Arslan — Mayıs 27, 2014 @ 10:11 am | Cevapla


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.

%d blogcu bunu beğendi: